Publikacje

SPIS PUBLIKACJI (UKŁAD CHRONOLOGICZNY)
PRZED UZYSKANIEM DOKTORATU
1994
1.    Sprawozdanie z wyjazdu inwentaryzacyjnego na tereny dawnej diecezji przemyskiej (Obecnie na terytorium Republiki Ukraińskiej), „Biuletyn Historii Sztuki”, 54, 1992, s. 140-144. (wspólnie z Rafałem Quirini-Popławskim).
2.    Sprawozdanie z wyjazdu inwentaryzacyjnego na tereny dawnej diecezji przemyskiej (Obecnie na terytorium Republiki Ukraińskiej), „Przegląd Wschodni”, 2(6), 1992/1993, s. 504-514; (wspólnie z Rafałem Quirini-Popławskim).
3.    Stan zachowania zabytków sztuki sakralnej na terenach dawnej archidiecezji lwowskiej (cześć I), „Przegląd Wschodni”, 2(10), 1994, s. 337-346; (wspólnie z Rafałem Quirini-Popławskim).
4.    Kościół OO. Bernardynów w Gwoźdźcu i architekt Franciszek Ksawery Kulczycki, [w:] Sztuka kresów wschodnich. Materiały z sesji naukowej, [t. 1], red. J. K. Ostrowski, Kraków 1994, s. 63-78.
1995
5.    Kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bruchnalu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 3, Kraków 1995, s. 31-45.
6.    Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Bonowie (Szutowej), [w:] ibidem, s. 27-30.
7.    Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Milczycach, [w:] ibidem, s.121-131.
8.    Kościół parafialny p.w. Św. Jakuba (Większego) w Krakowcu, [w:] ibidem, s. 95-108.
9.    Kościół parafialny p.w. Imienia Marii w Lipinie, [w:] ibidem, s. 109-115; (wspólnie z Piotrem Krasnym).
10.    Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Twierdzy, [w:] ibidem, s. 191-194.
11.    Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego w Budzanowie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 57, 1995, s. 343-352.
12.    Kościół OO. Bernardynów w Zasławiu. Źródła archiwalne do dziejów wystroju późnobarokowego, ibidem, s. 353-363.
13.    Konferencja poświęcona rzeźbie barokowej. Lwów, 11-12. V 1995 r., „Biuletyn Historii Sztuki”, 57, 1995, s. 389-390.
1996
14.    Kościół parafialny w Kąkolnikach, [w:] Sztuka kresów wschodnich. Materiały sesji naukowej, t. 2, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1996, s. 213-230.
15.    U źródeł twórczości Sebastiana Fesingera, [w:] ibidem, s. 339-361; (wspólnie z Jakubem Sitą).
16.    Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii i klasztor Bernardynów w Gwoźdźcu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 4, Kraków 1996, s. 19-38.
17.    Nieznany projekt nagrobka Jana Aleksandra Lipskiego, „Studia Waweliana”, 5, 1996, s. 191-192.
1997
18.    Specyfika i stan badań nad sztuką sakralną na południowo – wschodnich kresach Rzeczpospolitej. (Uwagi na przykładzie wybranych świątyń bernardyńskich), [w:] Dzień dzisiejszy w badaniach nad sztuką na kresach Rzeczpospolitej. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 1997, s. 41-54.
19.    Klasztor OO. Bernardynów w Sokalu. Źródła do XVII I XVIII-wiecznych dziejów artystycznych klasztoru, [w:] Вісник Інситуту Укрзахідпроектреставрація”, 6, 1997, s. 96-106 (w języku ukraińskim)
20.    Późnobarokowe wyposażenie snycerskie kościoła OO. Bernardynów w Radecznicy. Ze studiów nad sztuką Ordynacji Zamoyskiej w wieku XVIII, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU”, 61, 1997, s. 94-95.
21.    Fransceso Capponi, [w:] Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 16, München – Leipzig – London 1997, s. 272.
1998
22.    Kilka uwag na temat twórczości Franciszka Ksawerego Kulczyckiego i architektury lwowskiej 2. połowy XVIII wieku, [w:] Sztuka kresów wschodnich, Materiały sesji naukowej, t. 3, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1998, s. 171-192; (wspólnie z Piotrem Krasnym).
23.    Uwagi na temat twórczości Francesca Capponiego, [w:] ibidem, s. 193-204.
24.    Kościół p.w. Św. Anny i klasztor OO. Karmelitów w Sąsiadowicach, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 5, Kraków 1998, s. 225-248.
25.    Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Strzałkowicach, [w:] ibidem, s. 279.
26.    Uwagi na temat działalności budowlanej jezuitów oraz Pawła Giżyckiego SJ na południowo – wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej, [w:] Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1998, s. 305-325.
27.    Jan Obrocki, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 6, Warszawa 1998, s. 205-208; (wspólnie z Zuzanną Prószyńską).
28.    Antoni Osiński, [w:] ibidem, s. 322-325.
29.    Columbani Giovanni, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 20, München – Leipzig – London 1998, s. 410.
1999
30.    „Sprawy pogrzebowe Księcia Pawła Karola Sanguszki”. Przyczynek do badań nad sztuką funeralną w Polsce w 2. połowie XVIII wieku, [w:] Sztuka kresów wschodnich. Materiały sesji naukowej, t. 4, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków 1999, s. 61-70; (oprócz artykułu także Wstęp – wspólnie z Piotrem Krasnym).
31.    Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława i Krzysztofa w Hussakowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 7, Kraków 1999, s. 49-68.
32.    Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa i kaplica grobowa Drohojowskich p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Tamanowicach, [w:] ibidem, s. 343-350.
33.    Kościół parafialny p.w. Św. Józefa w Trzcieńcu, [w:] ibidem, s. 351-358.
34.    Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Miżyńcu, [w:] ibidem, s. 143-158.
35.    Kościół parafialny w Czyżowicach, [w:] ibidem, s. 47-48.
36.    Kościół parafialny p.w. Bł. Bronisławy w Balicach, [w:] ibidem, s. 29-32.
37.    Kaplica pałacowa w Krysowicach, [w:] ibidem, s. 119-124.
38.    Klasztor OO. Bernardynów w Sokalu. Źródła do XVII I XVIII-wiecznych dziejów artystycznych klasztoru, [w:] ibidem, s. 63-82.
39.    Późnobarokowe wyposażenie snycerskie kościoła Bernardynów w Radecznicy, [w:] Sztuka dawnej Ziemi Chełmskiej i Województwa Bełskiego, red. P. Krasny, Kraków 1999, s. 84-110; (wspólnie razem z Piotrem Krasnym).
40.    Nowe wiadomości na temat pałacu Sanguszków w Grodnie, „Przegląd Wschodni”, 1(21), 1999, s. 124-130; (oprócz artykułu redakcja całości tomów 21 i 22 oraz Wstęp).

PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA
2000
41.    „Abrysy budowli w różnych sposobach y kształtach”. Nieznany zbiór XVIII-wiecznych rysunków architektonicznych, Kraków 2000.
42.    Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Jaryczowie Nowym, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 8, Kraków 2000, s. 135-146.
43.    Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja w Kościejowie, [w:] ibidem, s. 153-164.
44.    Kaplica publiczna p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Zboiskach, [w:] ibidem, s. 261-264.
45.    Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Zimnej Wodzie, [w:] ibidem, s. 265-278.
46.    Uwagi na temat twórczości architektonicznej Pawła Giżyckiego SJ. Zarys katalogu dzieł, [w:] Sztuka ziem wschodnich Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi w XVI – XVIII wieku. Materiały z sesji naukowej, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 495-514
47.    Kościół Jezuitów w Krzemieńcu. Uwagi na temat autorstwa i genezy architektury oraz relacji architekt-fundator, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 5, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 193-216.
48.    Degen (Architekten Familie), [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 25, München – Leipzig – London 2000, s. 211.
2001
49.    Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Demni, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 9, Kraków 2001, s. 43-46.
50.    Kościół parafialny p.w. Św. Marcina w Siemianówce, [w:] ibidem, s. 157-174.
51.    Uwagi na temat dekoracji funeralnych i okazjonalnych ks. Pawła Giżyckiego SJ, „Przegląd Wschodni”, 4(28), 2001, s. 983-1000; (skrócona wersja opublikowana jako Uwagi na temat dekoracji funeralnych ks. Pawła Giżyckiego SJ, [w:] Różne oblicza śmierci. Materiały konferencji Towarzystwa Asystentów UJ, Kraków 2000, s. 33-42).
52.    Projekty Kościoła Jezuitów w Przemyślu. Uwagi na temat rysunków Giacomo Briano ze zbiorów The Getty Research Institute, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU”, 65, 2001, s. 131-133
2002
53.    „Lwowskie” projekty Giacoma Briano a fasada krakowskiego kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła, [w:] Magistro et Amico amici discipilique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 281-271.
54.    Kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha w Delejowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 10, Kraków 2002, s. 123-128.
55.    Kościół parafialny p.w. Marii Magdaleny w Konkolnikach, [w:] ibidem, s. 191-204.
56.    Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Mariampolu, [w:] ibidem, s. 221-238.
57.    Kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego i klasztor SS. Miłosierdzia (dawniej OO. Kapucynów) w Mariampolu, [w:] ibidem, s. 239-246.
58.    Kilka uwag na temat architekta lwowskiego Marcina Urbanika, „Modus”, 3, 2002, s. 5-26.
59.    Kilka uwag na temat kościoła Jezuitów w Przemyślu w XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne KUL. Historia Sztuki”, 50, 2002, Prace ofiarowane Jerzemu Paszendzie SJ z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, s. 301-322.
2003
60.    Paweł Giżycki, architekt polski XVIII wieku, Kraków 2003.
61.    Zbiór augsburskich „rycin ornamentalnych” z XVIII wieku, Kraków 2003.
62.    Projekty konkursowe kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej we Lwowie, [w:] Iсторія релігій в Україні. Праці XIII-ї міжнародної науковой конференції, Львів 2003, s. 498-504.
63.    Die Bernhardinerkirche St. Andreas in Lemberg/Lviv – kunsthistorische Stichworte, „Kunstchronik”, 6/2003, s. 289-291.
64.    Kościoły o palladianizujących fasadach w dawnym województwie podolskim i kijowskim, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 5, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków 2003, s. 129-136 (wspólnie z Magdaleną Młodawską).
65.    Uwagi na temat niektórych zespołów lwowskiej rzeźby rokokowej: Brzeżany, [w:] ibidem, s. 205-214; (oprócz artykułu Wstęp – wspólnie z Piotrem Krasnym).
66.    Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Chodorowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 11, Kraków 2003, s. 67-78.
67.    Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i klasztor Bernardynów we Fradze, [w:] ibidem, s. 85-94.
68.    Kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej i klasztor OO. Kapucynów w Kutkorzu, [w:] ibidem, s. 165-176.
69.    Kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Strzeliskach Nowych, [w:] ibidem, s. 269-274; (wspólnie z Janem Ostrowskim).
70.    Appunti sui disegni del gesuita Giacomo Briano, „Il Disegno di Architettura”, 27, 2003, s. 17-24.
71.    Castrum doloris Józefa Potockiego, [w:] Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Станиславівська колегіата: між минулим і майбутнім” (до 300-річчя побудови: 1703-2003, Івано-Франківськ 2003, s. 29-32.
72.    Eine Initiative zur Inventarisierung der römisch – katholischen Sakralbauten in der Westukraine, „Kunstchronik”, 6/2003, s. 284-285
73.    Jakub Sito: Thomas Hutter, rzeźbiarz późnego baroku, „Modus”, 4, 2003, s. 154-160.
74.    Polejowski Jan, [w] Słownik Artystów Polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 373-374.
75.    Polejowski Maciej, [w:] ibidem, s. 374-376.
76.    Polejowski Piotr, [w:] ibidem, s. 376-380.
77.    Piotrowski Paweł, [w:] ibidem, s. 230-231.
78.    Capponi Francesco, [w:] Słownik Artystów Polskich. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I – VI, Warszawa 2003, s. 40.
79.    Fesinger (Künstlerfamilie), [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 39, München – Leipzig – London 2003, s. 198-199.
2004
80.    Kilka uwag na temat projektów rozbudowy kościoła Św. Jana w Jarosławiu autorstwa Giacomo Briano, „Modus”, t. 5, r. 2004, s. 22-32.
81.    Kościół p.w. Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz klasztor, seminarium i „Internat Ruski” ks. Zmartwychwstańców, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, t. 12, Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, Kraków 2004, s. 103-116.
82.    Kościół i Zakład SS. Św. Józefa, [w:] ibidem, s. 117-124.
83.    Kościół p.w. Św. Józefa i Bł. Andrzeja Boboli oraz dom rekolekcyjny ks. Jezuitów, [w:] ibidem, s. 205-216.
84.    Kościół wotywny p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej na Łyczakowie, [w:] ibidem, s. 261-278.
85.    Lubelskie dzieła Bartłomieja Bernatowicza, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 5, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, s. 169-181; (wspólnie z Jakubem Sitą).
86.    Kilka uwag na temat budowy kościoła Kapucynów w Lublinie na podstawie źródeł archiwalnych, [w:] Ibidem, s. 379-383.
87.    Frączkiewicz Antoni, [w:] Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 43, München – Leipzig – London 2004, s. 208.
2005
88.    Kościół parafialny p.w. Św. Alfonsa Rodrigueza w Pieniakach, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 13, Kraków 2005, s. 107-115.
89.    Dawna kaplica dworska w Pieniakach (obecnie cerkiew greckokatolicka p.w. Najśw. Bogurodzicy), [w:] ibidem, s. 115-119.
90.    Wzornik z augsburskimi rycinami ornamentalnymi, [w:] Świat ze srebra. Złotnictwo augsburskie od XVI do XIX wieku w zbiorach polskich. Katalog wystawy, Kraków 2005, s. 159-161.
2006
91.    „Z chłopa pan…” architekt. Wiadomości źródłowe na temat działalności architektonicznej Walentego Haltmana, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 6, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków 2006, s. 155-162; (oprócz artykułu Wstęp – razem z Piotrem Krasnym).
92.    Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława biskupa i św. Jana Chrzciciela oraz klasztor SS. Niepokalanek (dawniej OO. Paulinów) w Niżniowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 14, Kraków 2006, s. 229-238.
93.    Dawny kościół p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła oraz klasztor OO. Trynitarzy w Stanisławowie, [w:] ibidem, s. 255-358; (razem z Mirosławą Sobczyńską-Szczepańską).
94.    Dawny kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii i Św. Alojzego Gonzagi (obecnie cerkiew katedralna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego) oraz kolegium Jezuitów w Stanisławowie, [w:] ibidem, s.359-368.
95.    Dawny kościół p.w. Św. Stanisława Kostki oraz rezydencja Jezuitów w Stanisławowie, [w:] ibidem, s.368-376.
96.    Theoria et Praxis – Praxis Atque Theoria, [w:] Praxis Atque Theoria. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, Kraków 2006, s. 9-12; (wspólnie z Piotrem Krasnym).
97.    Inspiracje graficzne dla „małej architektury” na ziemiach ruskich Korony – uwagi na marginesie projektu ikonostasu katedry św. Jura we Lwowie, [w:] ibidem, s. 55-76.
98.    Jan Stanisław Jabłonowski a sztuka w świetle jego pamiętników, „Barok”, XIII/2 (26), 2006, s. 163-186.
99.    „Niech przyjdzie tu Witruwiusz wraz ze swoim następcami”. Kilka uwag na temat kościoła Jezuitów w Ostrogu, „Roczniki Humanistyczne KUL. Historia Sztuki”, 54, 2006, s. 189-224.
100.    Rzeźby doktorów Kościoła z Budzanowa, [w:] Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Łucku, cz. I, Rzeźba, oprac. A. Betlej, M. Biernat, M. Kurzej, W. Walanus, Kraków 2006, s. 44-51. (cztery hasła katalogowe)
2007
101.    Uwagi o budowniczych i architektach zakonnych w XVIII wieku na przykładzie wybranych jezuitów działających na południowo-zachodnich kresach Rzeczypospolitej, [w:] Architekt – Budowniczy – Murator (Mistrz Murarski). Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, red. H. Faryna-Paszkiewicz, M. Omilanowska, J. Sito, Warszawa 2007, s. 81-92.
102.    Kilka uwag na temat przekształcenia kaplicy Lipskich przy katedrze krakowskiej w XVIII wieku, [w:] Artifex Doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, t. 1, Kraków 2007, s. 301-312.
103.    Kościół p.w. Św. Mikołaja i klasztor OO. Bernardynów w Brzeżanach, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 15, Kraków 2007, s. 127-142.
104.    Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Koniuchach, [w:] ibidem, s. 251-254.
105.    Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kozłowie, [w:] ibidem, s. 269-280.
106.    Pogrzeby i nagrobek lubartowski Sanguszków z XVIII wieku, [w:] Wokół Sanguszków. Dzieje – sztuka – kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji naukowej 29-30 czerwiec 2006, red. J. Skrabski, B. Błudys, Tarnów 2007, s. 179-192.
107.    Przykłady oddziaływania wzorów Giovanniego Battisty Montano i Bernardino Radiego w sztuce polskiej XVII i XVIII wieku, [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji naukowej Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. K. Brzezina, J. Wolańska, Kraków 2007, s. 161-179.
108.    Giżycki Paweł, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 55, München – Leipzig – London 2007, s. 482-485.
109.    Pusz Jan, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 8, Warszawa 2007, s. 150.
2008
110.    Nagrobek Jabłonowskich w kościele Jezuitów we Lwowie, „Folia Historiae Artium”, SN 11, 2007 (2008), s. 65-84.
111.    Adama Bochnaka studia nad lwowską rzeźbą epoki rokoka, [w:] Adam Bochnak. Naświetlanie rzeźby lwowskiej. Katalog wystawy fotografii ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, red. P. Jamski, A. Betlej, Warszawa 2008, s. 55-68 (tekst ukazał się także w folderze wystawy: Adam Bochnak i badania nad lwowską rzeźbą rokokową. Wystawa fotografii ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, red. P. Jamski, A. Betlej, Kraków 2008, s. 28-34).
112.    Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła w Kaczanówce, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 16, Kraków 2008, s. 109-116.
113.    Kościół parafialny w Kujdańcach, [w:] ibidem, s. 129-132.
114.    Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii i rezydencja ks. Jezuitów w Tarnopolu, [w:] ibidem, s. 305-316.
115.    Epitafia w kościele Jezuitów we Lwowie, [w:] Ars. Fides. Scientia. Księga pamiątkowa dedykowana pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, red. A. Betlej, J. Skrabski, Tarnów 2008, s. 201-215.
116.    Rezydencja Józefa Aleksandra Jabłonowskiego w Lachowcach na Wołyniu, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 9, red. J. Lileyko, I. Rolska, Lublin 2008, s. 121-135.
117.    Goetz Johann, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 57, München – Leipzig – London 2008, s. 103-104.
2009
118.    Kilka uwag o pewnym osiemnastowiecznym obrazie z kościoła Dominikanów w Lachowcach, [w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, red. A. Markiewcz, M. Miławicki, Kraków 2009, s. 271–283.
119.    Panegiryk dominikański, czyli rzecz o kaplicy Potockich we Lwowie, [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe moderne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe – New World, New Civilisation? Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościcikiemu, Warszawa 2009, s. 317-324.
120.    Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Karmelu w Horodnicy, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 17, Kraków 2009, s. 133-136.
121.    Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najśw. Marii Panny w Kobyłowłokach, [w:] ibidem, s. 167-170.
122.    Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny w Liczkowcach, [w:] ibidem, s. 203-216.
123.    Kaplica publiczna w Młyniskach, [w:] ibidem, s. 239-242
124.    Kościół p.w. Wniebowzięcia Najśw. Panny Marii i klasztor OO. Karmelitów w Trembowli, [w:] ibidem, s. 353-424.
125.    Grodzicki Faustyn, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 62, München – Leipzig – London 2009, s. 420.
2010
126.    SIBI, DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010.
127.    Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najśw. Panny Marii w Korościatynie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 18, Kraków 2010, s. 131-138.
128.    Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Uściu Zielonym,, [w:] ibidem, s. 295-312.
129.    Nieznane projekty świeczników  z 1. Połowy XVII w. w zbiorach klasztoru Kamedułów na Bielanach w Krakowie, [w:] Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata, Kraków 2010, s. 319-324 (wspólnie z Markiem Walczakiem).
130.    Pan du Defiles indzinier i katafalk Anny z Sanguszków Jabłonowskiej. Przyczynek do dziejów sztuki na kresach, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 10, red. I. Rolska, Lublin 2010, 403-434.
131.    Osiński Antoni, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 352.
132.    Haltman Walenty, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 68, München – Leipzig – London 2010, s. 303.

2011 (po habilitacji)

133. Nieznane projekty z Archiwum Potockich z Krzeszowic, [w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 132-139.
134. Nowe źródła do kaplicy Wiśniowieckich we Lwowie, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheurer, P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 305-315.
135. Rezydencjia J0zefa-Aleksandra Jabłonowskiego w Lachiwcach na Wołyni, [w:] Architiekturna geografija baroko w Ukraini: regionalni osobliwosti ta spilni risy, Kijiv 2011, s. 41-57.136. Heel Dawid, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 71, München – Leipzig – London 2011, s. 12-13.
137. Dawny kościół p.w. św. Piotra i Pawła (później cerkiew grekokatolicka p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego (1), t. 19, Kraków 2011, s. 297-302.
138. Dawny kościół OO. Dominikanów Obserwantów p.w. św. Urszuli, [w:] idibem, s. 303-306.

2012

139. Jesuits Architecture in Polish-Lithuanian Commonwealth in 1564-1772, [w:] La Arquitectura Jesuítica, red. María Isabel Álvaro, Saragossa 2011, s. 277-303.
140. Mirabili disignani (recenzja wystawy), „Modus. Prace z historii sztuki”, 10-11, 2010-2011, s. 188-189.
141. Polejowscy: Jan, Maciej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, szp. 271-272
142. Zapomniany fresk Sebastiana Ecksteina, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 7, red. A. Betlej, A. Markiewicz, Kraków 2012, s. 51-64 (redakcja całości oraz Wstęp).
143. Baranek (i lwy). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w dekoracjach artystycznych w XVIII wieku, [w:] EX VOTO. Księga ku czci o. Jana Golonki, red. P. Mrozowski, J. Żmudziński, Częstochowa 2011 (2012), s. 100-115.
144. Rezidencija pawskowo wojewody Stanisława Wincetija Jabłonowskowo w Kriwini y switli perszodżereł „Architiekturna Spadszczyna Wołyni”, 3, 2012, s.10-16.
145. Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła i klasztor OO. Bernardynów, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego (2), t. 20, Kraków 2012, s. .
146. Kościół p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium ks. Jezuitów, [w:] ibidem, s. 71-132.
147. Kościół p.w. św. Michała Archanioła (Nawiedzenia Najśw. Panny Marii) i klasztor OO. Karmelitów Trzewiczkowych (pierwotnie OO. Karmelitów Bosych), [w:] ibidem, s. 133-170.
148. Badania nad dziedzictwem artystycznym ziem wschodnich Rzeczypospolitej (po r. 1945), „Rocznik Historii Sztuki”, 37, 2012, s. 83 – 91.

2013

149. Wstęp [w:] Prolegomena. Materiały studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki UJ, t. 2, red. A. Betlej, Kraków 2013 (redakcja tomu).
150. Jerzy Paszenda SJ (1932-2012), “Biuletyn Historii Sztuki”, LXXV, 2013, s. 163-165.
151. Kronika Instytutu Historii Sztuki (2011-21012), Jubileusz Instytutu Historii Sztuki (razem z T. Rodzińską-Chorąży), “Modus. Prace z historii sztuki”, XII-XIII, 2013
152. Fotografia we współczesnych badaniach kresowych, [w:]  Sztuka na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Fotografie z XIX wieku, red. W. Walanus, Kraków 2013, s. 9-20.
153. Jerzy Paszenda – prawdziwy badacz, [w:] J. Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce, t. 5, poprzedzony wspomnieniami o Autorze, red. A. Betlej, L. Grzebień SJ, Kraków 2013 , s. 39-41 (redakcja i opracowanie tomu).
154. Królowanie na prowincji. Kilka refleksji na temat ceremoniału na dworach magnackich w XVIII wieku [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziełach sztuki, red. Piotr Gryglewski, Łódź 2013.2013

2014

155. Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ratnie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, t. 22, Kraków 2014, s. 267-290 (wspólnie razem z Janem Ostrowskim)
156. Abrys, delineatio, kopersztych… czyli “przednie rysowane, godne poszanowania, dobrych magistrów rysunki”. Projekty dzieł małej architektury ze zbiorów krakowskich, Kraków 2014 (wspólnie z Agatą Dworzak) – tamże “Kopersztychów niechaj zażywa”. Uwagi na temat oddziaływania augsburskich “rycin ornamentalnych”. Zarys problematyki i perspektywy badawcze (s. 5-27).
157. Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2013, “Modus. Prace z historii sztuki”, XIV, 2014, s 287-293.
158. Unpublished letters of Henryk and Karol Marconi, “Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, VII, 2014.

W PRZYGOTOWANIU…

Oddane do druku:

 • Jesuits architecture in the Polish Commonwealth in the Early Modern Period, “The Journal of Jesuit Studies”
 • Losy dziedzictwa artystycznego placówek jezuickich po kasacie zakonu na obszarze dawnego dawnej archidiecezji lwowskiej (do połowy XIX wieku), “Hereditas Monasteriorum”, 4, 2015.
 • XVIII-wieczne Klebebandy ornamentalne w zbiorach polskich, [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Materiały Ogólnopolskiej Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 2015
 • Bernard Meretyn, [w:] Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker.
 • Dzieje Collegium Iuridicum w XIX wieku do r. 1914, [w:] Collegium Iuridicum, red. S. Sroka, Kraków 2015 (wspólnie z Agatą Dworzak)
 • Przemiany Collegium Iuridicum w okresie międzywojennym, [w:] Collegium Iuridicum, red. S. Sroka, Kraków 2015 (wspólnie z Agatą Dworzak)
 • “Stare tarnowskich ołtarzów abrysy”, “Pietas et Studio”
 • Artistic collections in Poland in Bruhl’s time. The case of the collection of Joseph Alexander Jabłonowski, [w:]  Conte Heinrich von Brühl (1700–1763), Roma 2015

Pozostałe, w różnych stadiach przygotowania

 • Kościół i klasztor Bernardynów w Sokalu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa bełskiego, t. 1, Kraków 2015
 • “Kodeks Bielański”. Nieznany zbiór rysunków z klasztoru OO. Kamedułów na Bielanach pod Krakowem (razem z Markiem Walczakiem)
 • Główne nurty architektury jezuickiej w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, referat wygłoszony
 • Pomnik królewski, monument magnacki. Przyczynek do działalności fundacyjnej Józefa Aleksandra Jabłonowskiego (oraz rozmaite addenda i corrigenda), referat wygłoszony
 • Nieznane listy Augustyna Mirysa
 • Wszystko prócz pokory. Wokół portretu Teodora Lubomirskiego
 • Mali mistrzowie lwowskiego rokoka
 • Inwentarz zbiorów pałacu w Cucułowcach (edycja)
 • Inwentarz pałacu wiśniowieckiego (edycja)
 • Inwentarz pałacu teofilpolskiego (edycja)
 • Uroczystości okazjonalne we Lwowie w XVIII wieku, referat wygłoszony
 • Uwagi na temat mecenatu artystycznego bpa Andrzeja Stanisława Załuskiego, referat wygłoszony
 • Ślub w Połonnem, czyli o dekoracjach okazjonalnych uczt magnackich
 • Rysunki Giacomo Briano w zbiorach The Getty Research Institute. Katalog

Prace popularno-naukowe
•    Kultura artystyczna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Jagiellonice”, 4, 1996, s. 8-9.
•    Kraków. Przewodnik Wiedzy i Życie, Warszawa 1999 (wspólnie z Piotrem Krasnym)
•    Tylman z Gameren [w:] Wielka Historia Polski, t. 5, J. Gierowski, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763), Kraków 2001, s. 240-243.
•    Pompa Funebris, [w:] ibidem, s. 313-125.
•    Lwowska rzeźba rokokowa, [w:] Wielka Historia Polski, t. 6, S. Grodziski, Polska w czasach przełomu (1764-1815), Kraków 2001, s. 262-365.
•    Uwaga – zła książka!, recenzja, „Cracovia – Leopolis”, 2001, 1, s. 10 (recenzja książki J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t.1. Burchard Edition – Warszawa 2000).
•    Architektura Lwowa na przełomie wieków, [w:] Wielka Historia Polski, t. 8, J. Buszko, Od niewoli do niepodległości (1864-1918), Kraków 2001, s. 262-365.
•    10 haseł (Obrocki Jan, Osiński Antoni, Ostrowski Kazimierz, Polejowski Piotr, Polejowski Maciej, Redler Jan Chryzostom, Rojowski Wojciech, Schluter Andreas, Szeps Augustyn, Tatarkiewicz Jakub), [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 9-11, Warszawa 2003-2004
•    Ponad 100 haseł [w:] Encyklopedii Sztuki Polskiej, red. J. Ostrowski, Kraków 2001 (część haseł przedrukowana w: Encyklopedia Kresów, Kraków 2004).