Curriculum Vitae

e5ebabb6ab fot. Joanna Młynarska, 2009

Wykształcenie, praca zawodowa

 • 1990-1995, studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1995, obrona pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana K. Ostrowskiego pt. Kościół OO. Bernardynów w Zbarażu na tle architektury środkowoeuropejskiej w 1. połowie XVIII wieku, z oceną bardzo dobrą; studia ukończone z wyróżnieniem
 • 1995-1999, studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ
 • 1999 – obrona pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana K. Ostrowskiego pt. Paweł Giżycki, architekt polski XVIII wieku. Recenzenci prof. dr hab. Adam Małkiewicz, prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk (IS PAN)
 • 1999-2001, asystent w Instytucie Historii Sztuki UJ, Pracownia Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
 • 2001- adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ, Zakład Studiów Miejskich
 • 2011 – 28 stycznia uzyskał stopień doktora habilitowanego
 • 2012 – redaktor naczelny czasopisma “Modus. Prace z historii sztuki”
 • 2012 – od 1 września Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń, pełnione funkcje

 • 1990-1992, prezes Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ
 • 1992-1995, wiceprezes Koła Naukowego i przewodniczącym Sekcji Inwentaryzacji Zabytków na Wschodzie
 • 1994-1995, prezes Rady Kół Naukowych UJ
 • 1996-1998, wiceprezes Towarzystwa Doktorantów UJ
 • 1996-2000, członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • 1996- , członek Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Wspólnego Dziedzictwa Kulturalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 1999- 2002, sekretarz Towarzystwa Asystentów UJ
 • 2002- członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2002- 2005 Prezes Towarzystwa Asystentów UJ
 • 2003- 2009 członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od r. 2006 zastępca Skarbnika Głównego)
 • 2005- 2011 Wiceprezes Towarzystwa Asystentów UJ
 • 2012- członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
 • 2015- członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN
 • 2015- członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
 • Członek Rad Redakcyjnych “Teki Lubelskiej” i “Sztuka Polski Środkowej. Studia”, “Opuscula Musealia”, “Roczników Sztuki Śląskiej”
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Uczestnictwo w projektach badawczych

 • Od r. 1992 uczestniczę w pracach zespołu opracowującego “Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej”
 • 1992-1997, organizator sześciu wyjazdów inwentaryzacyjnych na tereny Republiki Ukraińskiej
 • 1996-1998, wykonawca w projekcie badawczym KBN “Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ziemia przemyska”” – kierownik prof. Jan Ostrowski)
 • 1999-2001, główny wykonawca w projekcie badawczym KBN “Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ziemia lwowska – część zachodnia” – kierownik prof. Jana Ostrowski
 • 2000- kierownik własnego projektu badawczego KBN “Architektura jezuicka w Polsce”
 • 2002-2003, główny wykonawca w projekcie badawczym KBN “Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej miasta Lwowa. Kościoły XIX-XX wieku” – kierownik prof. Marcin Fabiański
 • 2003-2005, główny wykonawca w projekcie badawczym MNiW  “Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ziemia lwowska i ziemia halicka” – kierownik prof. Jan Ostrowski
 • 2006 – 2008, główny wykonawca w projekcie badawczym KBN “Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ziemia lwowska cześć wschodnia – kierownik dr hab. Piotr Krasny
 • 2009 – 2011 wykonawca w projekcie badawczym MNiSW  “Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej miasta Lwowa” – kierownik prof. dr hab. Jan Ostrowski
 • 2012 – wykonawca w projekcie badawczym MCN “Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ziemia chełmska” – kierownik prof. dr hab. Jan Ostrowski
 • 2012 –  kierownik w projekcie badawczym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0009/NPRH2/H11/81/2012), Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Województwo Bełskie.
 • 2013 –  kierownik w projekcie badawczym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Zapomniane dziedzictwo: zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekonstrukcja kolekcji, opracowanie, katalog, konserwacja
  .

Udział w konferencjach z referatami (zaznaczono konferencje zorganizowane przez AB)

 • 1993, Krasiczyn, międzynarodowa konferencja “Sztuka Ziemi Przemyskiej i Lwowskiej”; organizator: IS PAN Warszawa
 • 1993, Kraków, konferencja “Rzeźba polska XVIII wieku“, organizator: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki (ORGANIZACJA)
 • 1994, Kraków, ogólnopolska konferencja “Sztuka kresów wschodnich”; organizator: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ oraz Instytut Historii Sztuki UJ (ORGANIZACJA)
 • 1995, Warszawa, ogólnopolska konferencja “Zabytki Polskie na dawnych kresach wschodnich“; organizator: Instytut Studiów Politycznych PAN
 • 1996, Kraków, międzynarodowa konferencja “Kultura artystyczna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej“; organizator: Instytut Historii Sztuki UJ, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ (ORGANIZACJA)
 • 1996, Lwów, międzynarodowa konferencja “Lwowska rzeźba rokokowa“; organizator: Lwowska Galeria Obrazów
 • 1997, Lublin, międzynarodowa konferencja “Sztuka dawnych ziem Rzeczypospolitej“; organizator: Instytut Historii Sztuki KUL
 • 1997, Warszawa, ogólnopolska konferencja “Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej”; organizator: Stowarzyszenie Historyków Sztuki
 • 1997, Kraków, konferencja “Warsztaty kresowe“; organizator: Instytut Historii Sztuki UJ, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ (ORGANIZACJA)
 • 1998, Lwów (Ukraina), międzynarodowa konferencja “Ostatnie dziesięć lat badań nad zabytkami Ukrainy, Litwy i Białorusi“; organizator: Instytut Historii Sztuki UJ oraz Federacja Organizacji Polskich Na Ukrainie (ORGANIZACJA)
 • 1999, Warszawa, międzynarodowa konferencja “Wspólne Dziedzictwo“; organizator: Instytut Sztuki PAN
 • 1999, Szczebrzeszyn, ogólnopolska konferencja “Sztuka ziemi chełmskiej i województwa bełskiego“; organizator: Instytut Historii Sztuki UJ
 • 2000, Słonim (Białoruś), międzynarodowa konferencja “Mecenat artystyczny magnaterii w XVIII wieku
 • 2000, Zakopane, konferencja “Różne oblicza śmierci“; organizator: Towarzystwo Asystentów UJ
 • 2000, Kraków, ogólnopolska sesja “Sztuka na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym“; organizator: Instytut Historii Sztuki UJ (ORGANIZACJA)
 • 2001, Kazimierz n. Wisłą, ogólnopolska sesja “Lublin – między Krakowem a Warszawą. Sztuka nowożytna“; organizator: Instytut Historii Sztuki KUL
 • 2003, Przemyśl, ogólnopolska sesja “Sztuka Przemyśla“; organizator: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 • 2003, Kazimierz n. Wisła, ogólnopolska sesja: “Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej“; organizator: Instytut Historii Sztuki KUL
 • 2003, Lwów (Ukraina), międzynarodowa konferencja: “Historia Religii na Ukrainie“; organizator: Muzeum Historyczne we Lwowie
 • 2003, Stanisławów (Iwano-Frankowsk, Ukraina), międzynarodowa konferencja “Kolegiata stanisławowska – między przeszłością a przyszłością“; organizator: Muzeum Sztuki w Iwano-Frankowsku
 • 2004, Warszawa, ogólnopolska konferencja: “Wokół kształtu przyszłego słownika architektów polskich“; organizator: Instytut Sztuki PAN
 • 2004, Kraków, konferencja: “Barok i barokizacje“; organizator: Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • 2005, Bratysława, międzynarodowa konferencja: “The Baroque Art“; oragnizator: Instytut Sztuki Słowackiej Akademii Nauk
 • 2005, Kazimierz n. Wisła, ogólnopolska sesja: “Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej II“; organizator: Instytut Historii Sztuki KUL
 • 2006, Rabka, sesja: “Ars sine scientia nihil est“; organizator: Towarzystwo Asystentów UJ
 • 2006, Tarnów, ogólnopolska sesja: “Wokół Sanguszków“; organizator: Katedra Historii Sztuki PAT, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 • 2007, Kaziemierz n. Wisłą, ogólnopolska sesja “Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku“; organizator: IHS KUL
 • 2007, Kijów (Ukraina), międzynarodowa sesja: “Geografia architektury barokowej na Ukrainie: cechy wspólne i regionalizmy“; organizator: Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki
 • 2007, Lwów (Ukraina), międzynarodowa konferencja: “Twórczość J.J. Pinsla i sztuki barokowej na zachodnioukraińskich ziemiach“; organizator: Lwowska Galeria Sztuki
 • 2007, Kielce, IX Seminarium “Dwór Polski“; organizator: Oddział Kielecki SHS
 • 2007, Warszawa, konferecja: “Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne“; organizator Instytyt Historii Sztuki UKSW
 • 2008, Ojców, konferencja: “Sztuka i poróżowanie“; organizator: Instytut Historii Sztuki UJ, Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, Ojcowski Park Narodowy
 • 2008, Warszawa, konferencja: “Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe moderne: nouevau monde, nouvelle civilisation? Konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Juliuszowi A. Chrościcikiemu“; organizator: Instytut Historii Sztuki UW, Zamek Królewski w Warszawie.
 • 2009, Kaziemierz n. Wisłą, ogólnopolska sesja “Programy ideowa w przedsięwzięciach artystycznych XVI-XVIII wieku“; organizator: IHS KUL
 • 2009, Białystok, Międzynarodowa konferencja naukowa “Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej“; organizator: Instytut Historii w Białymstoku
 • 2009, Kraków, Ogólnopolska konferencja Naukowa, “Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku“; organizatorzy: Instytuty Historii Sztuki UJ i Uniwersytetu Wrocławskiego; Inwentryzatorskie Koło Naukowe Historyków sztuki UWr, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ
 • 2009, Toruń, Sesja poświęconej pamięci Profesora Jerzego Remera; organizator: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział Toruński
 • 2010, Warszawa, Międzynarodowa konferencja naukowa  “Graphic Art and Drawing. Methodology, Methods and Terminology, Theory and Praxis”, organizator: Gabinet Rycin, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • 2010, Saragossa, Simposio Internacional “La Arquitectura Jesuítica”, organizator: Universidad de Zaragoza.
 • 2011, Warszawa, Konferencja “Polskie nauki o sztuce w warunkach odzyskanej wolności“, organizator: Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
 • 2011, Kazimierz Dolny, Ogólnopolska konferencja: “Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej”, organizator: Instytut Historii Sztuki KUL
 • 2011, Wrocław, Międzynarodowa konferencja: “Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu Jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim (1580-1776)”; organizator: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski
 • 2011, Kraków, II Kongres Badaczy Wieku XVIII: “Wiek Osiemnasty – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg”; organizator: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Wydział Polonistyki UJ
 • 2012, Łódź, ogólnopolska konferencja “Centrum, prowincja, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki”, organizator: Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2013, Kazimierz Dolny, ogólnopolska konferencja “Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej”, organizator: Katedra Historii Sztuki Nowożytnej KUL
 • 2013, Jarosław, ogólnopolska konferencja “Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN)”
 • 2013, Lwów (Ukraina), międzynarodowa konferencja “Revalorization of the Architectural Ensembles of XVII–XVIII c. (Zolochiv, Pidhirtsi, Brody, Olesko, Zhovkva, Svirzh)”, organizator: Politechnika Lwowska
 • 2013, Quito (Ekwador), “Seminario Internacional de Inventario del Patrimonio Cultural”
 • 2013, Kraków, “Sztuka w kręgu zakonów mendykanckich w okresie nowożytnym”, organizator: Instytut Historii Sztuki UJ, Instytut Historii Sztuki i Kultury UP JP II (ORGANIZACJA)
 • 2014, Rzym: “Premierminister und Mäzen Heinrich Graf von Brühl (1700-1763). Internationale Konferenz zum 250. Todestag”, organizator: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Roma
 • 2014, Warszawa, “Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie” organizator: Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki UW
 • 2014, Kraków, “Działalność fundacyjna biskupów krakowskich”;
  organizator: Instytut Historii Sztuki UJ
 • 2014, Warszawa-Siedlce: “Sztuka doby El Greco” , organizator: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, Zamek Królewski w Warszawie, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
 • 2014, Kraków: “Ornament i dekoracja dzieła sztuki”, organizator: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Instytut Historii Sztuki UJ, Instytut Historii Sztuki i Kultury Up JP II (ORGANIZACJA)
 • 2014, Rzym: “L’eredità di Carlo Fontana nell’architettura del tardo-barocco europeo”, organizator: Istituto Svedese di Studi Classici, Roma
 • 2014, Warszawa: “Przedmioty, obrazy, idee… źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia”, organizator: Instytut Badań Literackich PAN, krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
 • 2015, Wenecja: “Imperial Styles. Development and dissemination of “Uniform Models” between the French and Austrian Empire (1804‐1848)“, organizator: Fundacja Cini

Stypendia

 • 1993-1995, stypendium naukowe Ministra Edukacji Narodowej.
 • 1996-1997, stypendium krajowe Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej,
 • 1997, stypendium Robert Anderson Trust w Londynie (pobyt miesięczny)
 • 1998, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (miesięczny pobyt w Kijowie)
 • 1998, stypendium Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (miesięczny pobyt w Monachium, w Zentralinstitut für Kunstgeschichte)
 • 2000, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (miesięczny pobyt w Rzymie)
 • 2000, stypendium Funduszu UJ im. A. Krzyżanowskiego
 • 2001, stypendium Robert Anderson Trust w Londynie (miesięczny pobyt)
 • 2002, stypendium zagraniczne Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (9-miesięczny pobyt w Monachium w Zentralinstitut für Kunstgeschichte)
 • 2002-2003, stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (3-miesięczny pobyt w USA w The Getty Research Institute)
 • 2006, stypendium na kwerendy Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (Modena, Rzym, Kijów)
 • 2006, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Rzym)
 • 2007, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagrody

 • 1997, nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikacje w czwartym tomie “Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej”.
 • 1999, nagroda im. ks. prof. Szczęsnego Dettlofa Stowarzyszenia Historyków Sztuki za pracę doktorską.
 • 2000, nagroda TA UJ za najlepszą pracę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim (razem z dr Piotrem Krasnym)
 • 2000, nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za pracę doktorską
 • 2005, nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikacje w dwunastym tomie “Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej”.
 • 2005, nagroda im. prof. Jerzego Łozińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki za prace inwentaryzacyjne (razem z dr hab. Piotrem Krasnym).
 • 2010, nagroda Krakowska Książka Miesiąca za ksiażkę “SIBI, DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku”.
 • 2011, nagroda Rektora UJ za rozprawę habilitacyjną
 • 2012, nagroda Rektora UJ za pracę dydaktyczną
 • 2013, nagroda „ARS QUAERENDI” Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.